KÄYTTÖEHDOT

(voimassa elokuusta 20?? alkaen)

1. Sovellusala

1.1 Näitä Suomi Analytics Oy:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Suomi Analytics”) tarjoamia Internet-sivuja (jäljempänä ”Suomi Analyticsin Internet-sivut”) on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Näitä käyttöehtoja voidaan tarkistaa tai muuttaa tai ne voidaan korvata toisilla ehdoilla, esim. tuotteiden ja palvelujen hankintaehdoilla. Rekisteröityminen tai (ellei rekisteröitymistä edellytetä) Suomi Analyticsin In-ternet-sivujen avaaminen tai käyttö osoittaa, että näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa oleva versio tunnustetaan ja että sitä noudatetaan.

1.2 Yrityksille ja julkisille liikelaitoksille kohdennettujen verkkotarjousten osalta käyttäjän katsotaan edustavan yritystään ja liikelaitostaan, ja näiden on oletettava, että kyseinen käyttäjä omaa asianmukaiset tiedot ja toimii niiden mukaan.

2. Palvelut

Näillä Suomi Analyticsin Internet-sivuilla on erityisiä tietoja ja tietokoneohjelmia sekä niihin mahdollisesti liittyvää katseltavaksi tai ladattavaksi tarkoitettua aineistoa. Suomi Analytics voi milloin tahansa keskeyttää Suomi Analyticsin Internet-sivujen toiminnan joko kokonaan tai osittain. Internetin ja tietokonejärjestelmien ominaisuuksien vuoksi Suomi Analytics ei voi taata Suomi Analyticsin Internet-sivujen olevan jatkuvasti käytettävis-sä.

3. Rekisteröityminen ja salasana

3.1 Joitakin Suomi Analyticsin Internet-sivuihin sisältyviä sivuja on saatettu suojata salasanoilla. Liiketoiminnan turvallisuuteen liittyvistä syistä kyseisille sivuille päästetään ainoastaan rekisteröitynei-tä käyttäjiä. Suomi Analytics pidättää oikeuden evätä rekisteröitymisen keneltä tahansa käyttäjältä. Suomi Analytics pidättää erityisesti oikeuden määritellä tietyt aiemmin yleisessä käytössä olleet sivut rekisteröintiä edellyttäviksi. Suomi Analyticsillä on milloin tahansa ja perustelematta oikeus evätä käyttäjältä oikeus päästä salasanoilla suojatuille alueille torjumalla sen käyttäjätiedot (määritelmä jäljempänä) etenkin, jos käyttäjä• rekisteröityy väärillä tiedoilla• rikkoo näitä käyttöehtoja tai laiminlyö velvollisuutensa huolehtia käyttäjätiedoista• rikkoo mitä tahansa kulloinkin sovellettavaa lakia avatessaan Suomi Analyticsin nettisivuston tai käyttäes-sään sitä taikka• on pitempään käyttämättä Suomi Analyticsin Internet-sivuja.

3.2 Käyttäjän on annettava rekisteröitymistä varten tarkat tiedot ja päivitettävä ne (mikäli tämä on verkkomuodossa mahdollista) ilman aiheetonta viivytystä, mikäli tiedot muuttuvat ajan kuluessa. Käyttäjä huolehtii, että hänen Suomi Analyticsille ilmoittamansa sähköpostiosoite on aina voimassa oleva ja että se mahdollistaa yhteydenpidon hänen kanssaan.

3.3 Käyttäjä saa rekisteröityessään pääsykoodin, johon kuuluu käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä ”käyttäjätiedot”). Kun käyttäjä avaa sivut ensimmäistä kertaa, hänen on heti vaihdettava Suomi Analyticsiltä saamansa salasana vain hänen itsensä tiedossa olevaan salasanaan. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi tarkastella tai muuttaa antamiaan tietoja tai mahdollisuuksien mukaan peruuttaa suostumuksensa niiden käsittelyyn.

3.4 Käyttäjä varmistaa, etteivät käyttäjätiedot joudu ulkopuolisten haltuun, ja vastaa kaikista käyttäjätietojensa avulla toteutetuista toimenpiteistä ja muista tapahtumista. Jokaisen istunnon päät-teeksi käyttäjän on kirjauduttava ulos salasanalla suojatuilta nettisivuilta. Mikäli käyttäjän tietoon tulee, että ulkopuoliset väärinkäyttävät hänen käyttäjätietojaan, hänen on ilmoitettava tästä Suomi Analyticsille joko kirjallisesti tai sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

3.5 Saatuaan edellä mainitun ilmoituksen Suomi Analytics estää kyseisten käyttäjätietojen käyttäjiä pääsemästä salasanoilla suojatuille alueille, joille käyttäjä pääsee uudelleen ainoastaan hakemalla Suomi Analyticsiltä siihen lupaa tai rekisteröitymällä uudelleen.3.6 Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti rekisteröintinsä lakkauttamista edellyttäen, ettei lakkauttaminen vaikuta haitallisesti sopimuksellisten suhteiden asianmukaiseen noudattamiseen. Tällöin Suomi Analytics poistaa kaikki käyttäjätiedot ja kaikki muut tallentamansa käyttäjän henkilökohtaiset tunnistetiedot heti, kun niitä ei enää tarvita.

4. Tietojen, tietokoneohjelmien ja muun aineiston käyttöoikeudet

4.1 Kaikkia näillä Suomi Analyticsin Intetnet-sivuilla tai sen kautta käytettävissä olevia tietoja, tietokoneohjelmia ja muuta aineistoa on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesti tai, mikäli kysymyksessä on tietojen, tietokoneohjelmien ja muun aineiston päivityksestä, on käytettävä Suomi Analyticsin kanssa aiemmin sovittujen lisenssiehtoja. Erikseen sovitut lisenssiehdot syrjäyttävät nämä käyttöehdot.

4.2 Suomi Analytics myöntää käyttäjälle oikeuden, jota ei voida siirtää eikä lisensoida edelleen, käyttää Suomi Analyticsin Internet-sivuilla tai sen kautta käytettävissä olevia tietoja, tietokoneohjelmia ja muuta aineistoa yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Mikä tahansa muu kuin yksityinen, ei-kaupallinen tarkoitus, vaatii Suomi Analyticsin kanssa tehtävän erillisen sopimuksen.

4.3 Ohjelmiston on oltava käytettävissä maksutta objektikoodissa (object code). Käyttäjä ei saa lähdekoodia ohjelmistoon lukuun ottamatta avoimen koodin ohjelmistoja (open source software). Avoimen koodin ohjelmia siirrettäessä noudatetaan näiden käyttöehtojen sijasta kyseisen lisenssin ehtoja, jotka edellyttävät lähdekoodin saattamista saataville. Tällaisissa tapauksissa Suomi Analytics antaa lähdekoodin käytettäväksi kuluja vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa jakaa tietoja, tietokoneohjelmia ja muuta aineistoa ulkopuolisille, eikä niitä saa vuokrata tai saattaa muulla tavoin saataville. Käyttäjä ei saa muunnella ohjelmien ohjelmakoodia tai asiakirja-aineistoa, purkaa sitä, palauttaa sitä lähdekoodiin (reverse engineering/decompile) eikä erottaa siitä mitään sen osaa, ellei asiassa sovellettava pakottava lainsäädäntö tätä salli. Käyttäjä saa ottaa ohjelmistosta tarvittaessa yhden (1) varmuuskopion varmistaakseen ohjelmiston näiden käyttöehtojen mukaisen jatkokäytön.

4.5 Tiedot, tietokoneohjelmat ja muu aineisto on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä, kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muilla immateriaaliomaisuuteen liittyvillä laeilla ja yleissopimuksilla. Käyttäjän on noudatettava kyseisiä lakeja ja erityisesti sitouduttava olemaan muuntelematta, salaamatta tai poistamatta tiedoista, tietokoneohjelmista ja muusta aineistosta mitään aakkosnumeerista koodia, merkkiä tai tekijänoikeusilmoitusta.

5. Immateriaaliset oikeudet

5.1 Kaikki Suomi Analyticsin Internet-sivuilla oleva aineisto, kuten tekstit, tiedot, tiedostot, graafiset kuvat, tavaramerkit jne. kuuluvat immateriaalisten oikeuksien suojaan.

5.2 Käyttäjä ei saa (elleivät nämä käyttöehdot nimenomaisesti salli) muuttaa, kopioida, myydä, vuok-rata, käyttää, täydentää tai muutoin käyttää Suomi Analyticsin Internet-sivuilla olevia tietoja, tuotenimiä tai muuta sisältöä ilman Suomi Analyticsin kirjallista ennakkosuostumusta.

5.3 Käyttäjälle ei myönnetä käyttöoikeuden ja muiden näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettyjen oikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia. Mitään lisäoikeuksien myöntämiseen liittyvää velvoitetta ei ole. Kaikki patenttioikeudet ja -lisenssit suljetaan nimenomaisesti pois.

5.4 Suomi Analytics voi ilman erillistä korvausta tuotteittensa kehittämiseen, parantamiseen ja myyntiin mitä tahansa käyttäjän Suomi Analyticsin Internet-sivuille tallentamaa ideaa tai ehdotusta.

6. Käyttäjän velvoitteet

6.1 Avatessaan Suomi Analyticsin Internet-sivut tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa• vahingoittaa muita henkilöitä (erityisesti alaikäisiä) eikä loukata heidän henkilökohtaisia oikeuksiaan,• toimia vastoin julkista moraalia,• loukata mitään immateriaali- tai muuta oikeutta,• ladata sivustoon viruksia sisältävää sisältöä (kuten ns. troijalaisia) eikä mitään muita ohjelmia, jotka saattaisivat vaurioittaa sivustossa olevia tietoja,• välittää, tallentaa tai ladata sivustoon hyperlinkkejä tai sisältöä, johon hänellä ei ole oikeuksia, erityisesti niissä tapauksissa, joissa kyseiset hyperlinkit tai kyseinen sisältö rikkovat salassapitovel-voitteita tai ovat laittomia, eikä• levittää mainoksia, ei-toivottua sähköpostia (ns. roskapostia) tai perättömiä virus-, vika- tai vastaavia varoituksia eikä osallistua tai pyytää osallistumaan arpajaisiin, ketjukirjeeseen, pyramidijärjestelmään tai vastaavaan toimintaan.

6.2 Suomi Analytics voi evätä pääsyn Suomi Analyticsin Internet-sivuille milloin tahansa, etenkin jos käyttäjä rikkoo mitään näihin käyttöehtoihin perustuvaa velvoitettaan.

7. Linkit kolmansien osapuolten sivustoilleSuomi Analyticsin Internet-sivuilla voi olla hyperlinkkejä ulkopuolisten Internet-sivuille. Suomi Analytics ei vastaa näiden Internet-sivujen sisällöstä eikä edusta niitä tai pidä kyseisiä sivuja tai niiden sisältöä ominaan, koska Suomi Analytics ei valvo kyseisten Internet-sivujen tietoja eikä vastaa niiden sisällöstä eikä niiden kautta annettavista tiedoista. Käyttäjä käyttää kyseisiä Internet-sivuja omalla vastuullaan.

8. Virhevastuu

8.1 Mikäli tiedot, tietokoneohjelmat tai muuta aineisto ovat saatavilla maksutta, Suomi Analytics ei ole vastuussa niiden laatua tai omistusoikeutta koskevista, erityisesti niiden oikeellisuuteen tai virheet-tömyyteen taikka korvausvaateiden tai kolmansien osapuolten oikeuksien puuttumiseen tai kyseisten tietojen, tietokoneohjelmien tai muun aineiston täydellisyyteen ja/tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyvistä virheistä.

8.2 Suomi Analyticsin Internet-sivuilla olevissa tiedoissa voidaan eritellä tai yleisesti kuvailla sellaisiin yksittäisiin tuotteisiin liittyviä teknisiä mahdollisuuksia, jotka eivät (esim. tuotemuutosten vuoksi) ehkä ole tietyissä tapauksissa saatavilla. Tuotteelta edellytettävästä toiminnallisuudesta on näin ollen sovittava hankintahetkellä tapauskohtaisesti.

9. Muu vastuu

Suomi Analyticsin tuotteiden laatuun ja omistusoikeuteen liittyvä virhevastuu määritellään näiden käyttöehtojen 8 pykälän määräysten perusteella. Kaikki muu Suomi Analyticsin vastuu suljetaan pois, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, missä tapauksessa Suomi Analyticsin vastuu on rajoitettu suurimmassa mahdollisessa lain sallimassa laajuudessa.

10. Virukset

Vaikka Suomi Analytics pyrkii kaikin tavoin pitämään Internet-sivunsa virusvapaana, Suomi Analytics ei voi taata sen virusturvallisuutta. Käyttäjän on oman turvallisuutensa vuoksi ryhdyttävä asianmukaisten turvatoimien varmistamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin ja tehtävä virusskannaus ennen tietojen, tietokoneohjelmien tai aineiston lataamista.

11. Viennin valvonta

11.1 Tiettyjen tietojen, tietokoneohjelmien ja aineiston vienti saattaa niiden käyttötarkoituksen tai lopullisen määränpään takia olla luvanvaraista. Käyttäjän on tarkoin noudatettava tietojen, tietoko-neohjelmien ja muun aineiston – erityisesti EU:n ja sen yksittäisten jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen antamia – vientivalvontamääräyksiä. Suomi Analytics merkitsee tiedot, ohjelmat ja aineiston Suomen ja EU:n (Export Control List) sekä Yhdysvaltojen (U.S. Commerce List) vientivalvontalistojen mukaisesti.

11.2 Käyttäjän on erityisesti tarkastettava, että• tietoja, ohjelmia ja aineistoa ei käytetä aseistukseen, ydinteknologiaan tai ydinaseisiin liittyviin tarkoi-tuksiin,• yksikään U.S. Denied Persons List (DPL) -luettelossa mainittu henkilö tai yhteisö ei saa yhdysvaltalaista alkuperää olevia hyödykkeitä, ohjelmia tai teknologiaa,• yksikään U.S. Warning List-, U.S. Entity List- tai U.S. Specially Designated National List -luettelossa mainittu yhteisö tai henkilö ei saa yhdysvaltalaista alkuperää olevia tuotteita ilman lisenssiä eikä yksikään EU:n Specially Designated Terrorists List-, Foreign Terrorist Organizations List-, Specially Designated Global Terrorists List- tai Terrorists List -luettelossa mainittu yhteisö tai henkilö saa ta-varoita,• aineistoa ei toimiteta sotilastahoille,• asiassa toimivaltaisten suomalaisten viranomaisten ennakkovaroitusohjeita noudatetaan.Suomi Analyticsin Internet-sivuilla olevia tietokoneohjelmia, muuta aineistoa ja tietoja saa käyttää vain edellä mainittujen tarkastusten ja takausten mukaisesti. Ellei käyttäjä noudata edellä sanottua, Suomi Analytics ei ole velvollinen toimittamaan palveluja.

11.3 Suomi Analytics ilmoittaa käyttäjälle tämän sitä pyytäessä asiaankuuluvat yhteystahot, joista saa lisätie-toja.

12. Tietosuoja ja yksityisyyden suojaSuomi Analytics kerää, käyttää ja käsittelee Internet-sivujensa käyttäjiin liittyviä tunnistettavia henkilötietoja alan lainsäädännön ja Suomi Analyticsin nettisivuston tietosuoja- ja yksityisyyden suoja-käytäntöjen mukaisesti. Viimemainittuun voi tutustua Suomi Analyticsin Internet-sivuilla olevan hyperlinkin kautta ja/tai osoitteessa www.Suomi Analytics.fi.

13. Lisäsopimukset, oikeuspaikka ja sovellettava lainsäädäntö

13.1 Kaikki lisäsopimukset on tehtävä kirjallisina.

13.2 Oikeuspaikka on Espoon käräjäoikeus, jos käyttäjä on oikeushenkilö.

13.3 Suomi Analyticsin Internet-sivujen yksittäiset sivut ovat Suomi Analytics Oy:n, Norsk Analyse AS:n ja/tai niiden osakkuusyritysten hoidossa ja hallinnassa. Sivut ovat sen maan lainsäädännön mukaisia, jois-sa niistä vastaavalla yrityksellä on kotipaikka. Suomi Analytics ei takaa Suomi Analyticsin Internet-sivuilla olevien tietojen, tietokoneohjelmien tai muun aineiston asianmukaisuutta tai saatavuutta niiden katselua tai latausta varten tällaisen maan ulkopuolella. Jos käyttäjä avaa Suomi Analyticsin Internet-sivut tällaisten maan ulkopuolelta, vain hän vastaa siitä, että Suomi Analytics Internet-sivujen käyttö on kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaista. Suomi Analyticsin Internet-sivuilla olevien tietojen, tietokoneohjelmien ja/tai muun aineiston käyttö on kiellettyä sellaisista maista käsin, joissa mainittu sisältö on laitonta. Tässä tapauksessa ja mikäli käyttäjän tavoitteena on kaupallinen yhteistyö Suomi Analyticsin kanssa, käyttäjän on otettava yhteyttä Suomi Analyticsin maaedustajaan maakohtaista liiketoimintaa varten.

13.4 Näihin ehtoihin sovelletaan ja kaikki niihin liittyvät riidat ratkaistaan Suomen aineellisen lainsäädännön mukaisesti lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia määräyksiä. Kansainvälistä kaup-palaki (11. huhtikuuta 1980 allekirjoitettua Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavarankauppaa koskevista sopimuksista CISG) ei sovelleta.